Thiết bị cân chỉnh hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS

Autel - Thiết bị cân chỉnh hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS “Advanced Driver Assistance System” 

Thiết bị cân chỉnh hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS

Autel Maxisys ADAS bị cân chỉnh cho hệ thống hổ trợ lái xe nâng cao, tiền đề của hệ thống xe tự hành. 

27/08/2018